Categoria: Ud1. Projecte

UD1. Estatuts.

  1. Exemples del curs passat:

Estatuts de la cooperativa Coopekids

Estatuts de la cooperativa Coopfrogs

2. Ens hi posem????

a)  Utilitzant la tècnica del llapis enmig: cada un va anotant al foli les normes que cregui oportunes, després el portaveu de cada grup les llegirà i la mestra les anirà escrivint a la pissarra. Procurarem no repetir el que ja tenim anotat.

El secretari de la cooperativa passarà a net el que s’ha acordat.

IMG_0491.JPG

Tots els socis de la cooperativa CART han aprovat i signat aquests estatuts.

Aquest és el carnet de soci:

carnet soci